Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů podle GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se výroby, prodeje a instalace výrobků společnosti MO-BY. Dále k jakým účelům a jak dlouho společnost MO-BY tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele internetových stránek

MO-BY s.r.o., se sídlem Milánská 464, 109 00 Praha 10, IČ 45790663, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13704, dále jen jako „Správce“

Kontaktní údaje:
adresa pro doručování: Picassova 1081/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
adresa elektronické pošty: moby@moby.cz
telefon: 272 705 945

2. Rozsah zpracovávaných údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

2.1 Údaje, jejichž zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu

Takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, pro uzavření a plnění smlouvy o dílo nebo pro vytvoření cenové nabídky na provedení požadovaných prací nebo služby nebo údaje vložené uživatelem internetových stránek společnosti MO-BY do kontaktního nebo poptávkového formuláře.

2.1.1 Seznam internetových stránek provozovaných společností MO-BY

 • www.moby.cz
 • www.hlinikove-pergoly-moby.cz
 • www.solarnipergoly.cz
 • www.zaskleniteras.cz
 • www.mobylinie.cz

2.1.2 Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČ, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • místo realizace
 • fotografie místa realizace
 • kontaktní osoba
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresa
 • bankovní spojení

2.1.4 Údaje o typu realizace a odebraných službách

 • druh a specifikace realizace nebo odebraných služeb a výrobků
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena

2.2 Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo ochraně oprávněných zájmů společnosti MO-BY, ale jejich zpracování umožní zlepšovat naše služby, zaměřit se na to, co Vás opravdu zajímá a případně informovat Vás o nabídkách, které jsou pro Vás vhodné. Tyto údaje jsou zpracovávány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se o:

 • záznamy o chování na internetových stránkách Správce získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Správcem a přímý marketing)
 • fotografie realizací, které zveřejňujeme na internetových stránkách Správce v sekci Reference nebo jako typové realizace v rámci formulářů umístěných na webových stránkách Správce

3. Účely a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Některé údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo na základě smlouvy, jiné pouze na základě souhlasu.

3.1 Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a ochranu oprávněných zájmů Správce je nezbytné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat.

V případě uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je společnost MO-BY oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje o druhu a specifikaci realizace nebo odebraných služeb a výrobků po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na výrobky a reklamační doby na práce provedené v rámci instalace.

V případě jednání mezi společností MO-BY a potenciálním zákazníkem o uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost MO-BY oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od ukončení příslušného jednání.

Faktury vystavené společností MO-BY jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo.

3.2 Zpracovávání údajů zákazníků společnosti XY se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka, který souhlasil se zpracování osobních údajů pro obchodní účely, zpracováváme jeho osobního údaje s jeho výslovným souhlasem. Datum počátku účinnosti souhlasu je uvedený v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost MO-BY od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb nebo výrobků společnosti MO-BY a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, e-mailem nebo jako přílohu faktury, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů společnosti MO-BY. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník je může po 25. 5. 2018 kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti od doby poskytnutí souhlasu až do doby, dokud je zákazník neodvolá.

3.3 Zpracovávání osobních údajů uživatelů, které si vyžádaly nabídku společnosti MO-BY prostřednictvím vyplnění poptávkového nebo kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách provozovaných společností MO-BY

Společně s kontakty, které uživatel stránek vyplnil v kontaktním formuláři, jsou zpracovávány i údaje z cookies z internetových stránek, kde uživatel formulář vyplnil, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve svém webovém prohlížeči povoleny.

3.4 Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných společností MO-BY

V případě, že má uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností MO-BY, a to pro účely lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti MO-BY.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost MO-BY využívá pro zajištění marketingových služeb a účetních služeb pro Správce i specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností MO-BY, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti MO-BY a nesmí je využít jinak. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Seznam externích zpracovatelů:

 • BePositive s.r.o., Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 • Stormsped s.r.o., Milánská 466, 109 00 Praha 10

5. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Společnost MO-BY prohlašuje, že neprovádí žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

Pro zabezpečení osobních údajů přijal Správce zejména tato opatření:

 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů je Správce povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

6. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení užívá společnost MO-BY označení OS jako součást předmětu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je společnost MO-BY. Obchodní sdělení můžeme zasílat pouze na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti MO-BY, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy uvedený kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

7. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že bude společností MO-BY identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, má následující práva:

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, zda společnost MO-BY zpracovává osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě žádosti je společnost MO-BY oprávněna za kopii účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracovávání osobních údajů je možné uplatnit písemně na doručovací adresu uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost MO-BY zpracovává.

7.3 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

7.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti MO-BY.

Námitku je možné posílat na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu.

7.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 25. 5. 208 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

7.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktujte nás

Napište nám

Navštivte nás

Provozovna

MO-BY s. r. o.
Picassova 1081/5
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefon: 272 705 945
Fax: 272 705 946
E-mail: moby@moby.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek
8.00 - 16.00 hodin

Pátek
8.00 - 12.00 hodin